چیدمان

h1. سرتیتر متن ثانویه

h2. سرتیتر متن ثانویه

h3. سرتیتر متن ثانویه

h4. سرتیتر متن ثانویه

h5. سرتیتر متن ثانویه
h6. سرتیتر متن ثانویه

نکته: متن ثانویه را به راحتی با استفاده از تگ <small>یا کلاس .smallایجاد کنید.

نمونه ی متن بدنه

این یک متن پاراگراف ویژه است. با استفاده از کلاس .leadیک پاراگراف را به صورت ویژه نمایش دهید

این یک متن نمایشی است شما می توانید پس از نصب بسته آزمایشی در سایت

این یک متن نمایشی است شما می توانید پس از نصب بسته آزمایشی در سایت خود وارد بخش مدیریت جوملا و مدیریت ماژول ها شده و محتوای موجود در این بخش را مطابق با میل خود ویرایش کنید .

این یک متن نمایشی است در مدیریت جوملا ویرایش کنید.

این یک متن نمایشی است در مدیریت ویرایش کنید.

این یک متن نمایشی است ویرایش کنید.

کلاس های تاکید

این پاراگراف با کلاس .mute است.

این پاراگراف با کلاس .text-primary است.

این پاراگراف با کلاس .text-warning است.

این پاراگراف با کلاس .text-danger است.

این پاراگراف با کلاس .text-success است.

این پاراگراف با کلاس .text-info است.

کلاس های چینش

این متن با کلاس .text-left است

این متن با کلاس .text-center است

این متن با کلاس.text-rightاست

این یک پاراگراف با کلاس تراز است. با استفاده از کلاس .text-justify پاراگراف تراز ایجاد کنید.

نقل قول ها

این نقل قول با کلاس <.well>است

نمایش ویژه نام گوینده

این یک متن نمایشی است شما می توانید پس از نصب بسته آزمایشی

نمایش ویژه نام گوینده

این یک متن نمایشی است شما می توانید پس از نصب بسته آزمایشی.

نمایش ویژه نام گوینده

رنگ های برند

#0077bb
برند اولیه
#669900
برند ثانویه
#ff8800
برند هشدار
#cc0000
برند خطر
#0099cc
برند اطلاعات
#669900
برند موفقیت

طرح های خاکستری

#222222
کاملا تیره
#444444
خاکستری تیره
#666666
خاکستری
#999999
خاکستری روشن
#eeeeee
خاکستری روشن تر
#f7f7f7
کاملا روشن

تب ها

این یک متن نمایشی است شما می توانید پس از نصب بسته آزمایشی در سایت خود وارد بخش مدیریت جوملا و مدیریت ماژول ها شده و محتوای موجود در این بخش را مطابق با میل خود ویرایش کنید .این یک متن نمایشی است شما می توانید پس از نصب بسته آزمایشی در سایت خود وارد بخش مدیریت جوملا و مدیریت ماژول ها شده و محتوای موجود در این بخش را مطابق با میل خود ویرایش کنید

این یک متن نمایشی است شما می توانید پس از نصب بسته آزمایشی در سایت خود وارد بخش مدیریت جوملا .

این یک متن نمایشی است شما می توانید پس از نصب بسته آزمایشی در سایت خود وارد بخش مدیریت جوملا و مدیریت ماژول ها شده و محتوای موجود در این بخش را مطابق با میل خود ویرایش کنید .این یک متن نمایشی است شما می توانید پس از نصب بسته آزمایشی در سایت خود وارد بخش مدیریت جوملا و مدیریت ماژول ها شده و محتوای موجود در این بخش را مطابق با میل خود ویرایش کنید

این یک متن نمایشی است شما می توانید پس از نصب بسته آزمایشی در سایت خود وارد بخش مدیریت جوملا.

دکمه ها

ورودی

فرم نمونه

عنوان فرم
این یک متن آزمایشی است

عنوان آزمایشی

این یک متن نمایشی است شما می توانید پس از نصب بسته آزمایشی در سایت خود وارد بخش مدیریت جوملا و مدیریت ماژول ها شده و محتوای موجود در این بخش را مطابق با میل خود ویرایش کنید .

لینک به یک صفحه

عنوان آزمایشی

این یک متن نمایشی است شما می توانید پس از نصب بسته آزمایشی در سایت خود وارد بخش مدیریت جوملا و مدیریت ماژول ها شده و محتوای موجود در این بخش را مطابق با میل خود ویرایش کنید .

لینک به یک صفحه

عنوان نمونه

این یک متن نمایشی است شما می توانید پس از نصب بسته آزمایشی در سایت خود وارد بخش مدیریت جوملا و مدیریت ماژول ها شده و محتوای موجود در این بخش را مطابق با میل خود ویرایش کنید .

لینک به صفحه

عنوان نمونه

این یک متن نمایشی است شما می توانید پس از نصب بسته آزمایشی در سایت خود وارد بخش مدیریت جوملا و مدیریت ماژول ها شده و محتوای موجود در این بخش را مطابق با میل خود ویرایش کنید .

لینک به صفحه

نمایش تصاویر کوچک جز امکانات پیشرفته ی بوت استریپ است در اادامه می توایند نمونه های مختلف نمایش این تصاویر را مشاهده کنید .

نمونه پیش فرض

نمایش تصاویر به صورت کوچک در حالت پیش فرض

محتوای دلخواه

در این حالت شما می توانید محتوای دلخواه شامل کد های html و دکمه ها و ... را در زیر تصاویر نمایش دهید.

برچسب تصویر

این یک متن نمایشی است شما می توانید پس از نصب بسته آزمایشی در سایت خود وارد بخش مدیریت جوملا و مدیریت ماژول ها شده و محتوای موجود در این بخش را مطابق با میل خود ویرایش کنید .

دکمه دکمه

برچسب تصویر

این یک متن نمایشی است شما می توانید پس از نصب بسته آزمایشی در سایت خود وارد بخش مدیریت جوملا و مدیریت ماژول ها شده و محتوای موجود در این بخش را مطابق با میل خود ویرایش کنید .

دکمه دکمه

برچسب تصویر

این یک متن نمایشی است شما می توانید پس از نصب بسته آزمایشی در سایت خود وارد بخش مدیریت جوملا و مدیریت ماژول ها شده و محتوای موجود در این بخش را مطابق با میل خود ویرایش کنید .

دکمه دکمه

عنوان متن

این یک متن نمایشی است شما می توانید پس از نصب بسته آزمایشی در سایت خود وارد بخش مدیریت جوملا و مدیریت ماژول ها شده و محتوای موجود در این بخش را مطابق با میل خود ویرایش کنید .این یک متن نمایشی است شما می توانید پس از نصب بسته.

عنوان متن

این یک متن نمایشی است شما می توانید پس از نصب بسته آزمایشی در سایت خود وارد بخش مدیریت جوملا و مدیریت ماژول ها شده و محتوای موجود در این بخش را مطابق با میل خود ویرایش کنید .این یک متن نمایشی است شما می توانید پس از نصب بسته

عنوان تو در تو

این یک متن نمایشی است شما می توانید پس از نصب بسته آزمایشی در سایت خود وارد بخش مدیریت جوملا و مدیریت ماژول ها شده و محتوای موجود در این بخش را مطابق با میل خود ویرایش کنید .این یک متن نمایشی است شما می توانید پس از نصب بسته

عنوان تو در تو

این یک متن نمایشی است شما می توانید پس از نصب بسته آزمایشی در سایت خود وارد بخش مدیریت جوملا و مدیریت ماژول ها شده و محتوای موجود در این بخش را مطابق با میل خود ویرایش کنید .این یک متن نمایشی است شما می توانید پس از نصب بسته

جدول های پایه

# عنوان ستون عنوان ستون عنوان ستون
1 محتوای ستون محتوای ستون محتوای ستون
2 محتوای ستون محتوای ستون محتوای ستون
3 محتوای ستون محتوای ستون محتوای ستون
4 محتوای ستون محتوای ستون محتوای ستون
5 محتوای ستون محتوای ستون محتوای ستون
6 محتوای ستون محتوای ستون محتوای ستون
7 محتوای ستون محتوای ستون محتوای ستون
# عنوان ستون عنوان ستون عنوان ستون
1 محتوای ستون محتوای ستون محتوای ستون
2 محتوای ستون محتوای ستون محتوای ستون
3 محتوای ستون محتوای ستون محتوای ستون
4 محتوای ستون محتوای ستون محتوای ستون
5 محتوای ستون محتوای ستون محتوای ستون
6 محتوای ستون محتوای ستون محتوای ستون
7 محتوای ستون محتوای ستون محتوای ستون

جدول با حاشیه

# عنوان ستون عنوان ستون عنوان ستون
1 محتوای ستون محتوای ستون محتوای ستون
2 محتوای ستون محتوای ستون محتوای ستون
3 محتوای ستون محتوای ستون محتوای ستون
4 محتوای ستون محتوای ستون محتوای ستون
5 محتوای ستون محتوای ستون محتوای ستون
6 محتوای ستون محتوای ستون محتوای ستون
7 محتوای ستون محتوای ستون محتوای ستون
# عنوان ستون عنوان ستون عنوان ستون
1 محتوای ستون محتوای ستون محتوای ستون
2 محتوای ستون محتوای ستون محتوای ستون
3 محتوای ستون محتوای ستون محتوای ستون
4 محتوای ستون محتوای ستون محتوای ستون
5 محتوای ستون محتوای ستون محتوای ستون
6 محتوای ستون محتوای ستون محتوای ستون
7 محتوای ستون محتوای ستون محتوای ستون

اخطار و توجهات

خطا! برخی تنظیمات را تغییر دادهو مجددا اقدام کنید.
آفرین! شما با موفقیت این پیام مهم را خواندید.
توجه! دقت کنید چه تنظیماتی را تغییر می دهید, ممکن است خطایی ایحاد شود.
هشدار! دقت کنید چه فرآیندی را اجرا می کنید.

برچسب ها

پیش فرض پایه موفقیت اطلاعات هشدار خطر

لیست گروهی

پنل ها

عنوان پنل
محتوای پنل

پنل اولیه

محتوای پنل

پنل موفقیت

محتوای پنل

پنل هشدار

محتوای پنل

پنل خطر

محتوای پنل

پنل اطلاعات

محتوای پنل

کادرها

این یک متن نمایشی است
این یک متن نمایشی است
این یک متن نمایشی است